diatomaceous earth price per ton to price per pound